Analytisk kemi - Enkät

Som den äldsta och en av de största sektionerna inom Svenska Kemisamfundet har Sektionen för analytisk kemi med sina 360 aktiva medlemmar en spännande tid framför sig. Då både läkemedelsindustrin och delar av biotech-industrin har genomgått ett stålbad ser vi att den analytiska kemin når landvinningar inom helt nya områden. Samtidigt har forskningsämnet analytisk kemi förändrats över tid. Numera drivs instrumentutveckling till stor del av instrumenttillverkare, och forskning inom analytisk kemi handlar främst om metodutveckling och tillämpningar av analytisk kemi. Med denna enkät önskar vi skapa oss en bild av läget för analytisk kemi i Sverige 2019 inom både akademi och industri, och få kunskap om vilka grupper av medlemmar vi har i Sektionen för analytisk kemi. Vilka är vi? Vad har vi för arbetsuppgifter? Behövs det fler utbildade analytiska kemister? Utbildar vi analytiska kemister med ”rätt” kompetens för de behov som finns i industrin? Hur mycket och vad undervisar vi inom grundutbildningen i analytisk kemi? Söker vi externa forskningsmedel, och hur lyckas vi med det?

Vi hoppas att vi med denna enkät kan få svar på en del frågor. Enkätsvaren kommer att sammanfattas i form av en rapport som kommer att göras tillgänglig. Enkäten är helt anonym, men du som vill kan fylla i kontaktuppgifter och på så vis möjliggöra uppföljningsfrågor. Den sammanfattande rapporten kommer att vara helt anonym. Enkäten och lagring av eventuella persondata följer GDPR regler.

Fyll i enkäten

Formuläret är stängt