Analytisk kemi - Enkät

Som den äldsta och en av de största sektionerna inom Svenska Kemisamfundet har Sektionen för analytisk kemi med sina 360 aktiva medlemmar en spännande tid framför sig. Då både läkemedelsindustrin och delar av biotech-industrin har genomgått ett stålbad ser vi att den analytiska kemin når landvinningar inom helt nya områden. Samtidigt har forskningsämnet analytisk kemi förändrats över tid. Numera drivs instrumentutveckling till stor del av instrumenttillverkare, och forskning inom analytisk kemi handlar främst om metodutveckling och tillämpningar av analytisk kemi. Med denna enkät önskar vi skapa oss en bild av läget för analytisk kemi i Sverige 2019 inom både akademi och industri, och få kunskap om vilka grupper av medlemmar vi har i Sektionen för analytisk kemi. Vilka är vi? Vad har vi för arbetsuppgifter? Behövs det fler utbildade analytiska kemister? Utbildar vi analytiska kemister med ”rätt” kompetens för de behov som finns i industrin? Hur mycket och vad undervisar vi inom grundutbildningen i analytisk kemi? Söker vi externa forskningsmedel, och hur lyckas vi med det?

Vi hoppas att vi med denna enkät kan få svar på en del frågor. Enkätsvaren kommer att sammanfattas i form av en rapport som kommer att göras tillgänglig. Enkäten är helt anonym, men du som vill kan fylla i kontaktuppgifter och på så vis möjliggöra uppföljningsfrågor. Den sammanfattande rapporten kommer att vara helt anonym. Enkäten och lagring av eventuella persondata följer GDPR regler.

Fyll i enkäten

Enkat, Analytisk kemi

Allmänna frågor

Titel
Flerval
Arbetsplats
Flerval
Jag arbetar med verksamhet kopplad till analytisk kemi
Jag arbetar inte med analytisk kemi men är medlem i Sektion för analytisk kemi då jag är intresserad av ämnet

Utbildning

Högsta akademiska utbildning

Arbetsuppgifter

Tekniker
Kryssa för de tekniker du arbetar med eller har arbetat med de senaste 5 åren. Avser både praktiskt labarbete och tex. handledning, utredning och projektledning, men tekniken ska finnas på din arbetsplats eller hos någon annan som du samarbetar med.
Vilka är dina vanligaste arbetsuppgifter?
Välj max 3 alternativ
Har du någon bild av rekryteringsläget för analytiska kemister på din arbetsplats?

För verksamma vid universitet och forskningsinstitut

Är du forskningsledare?

Om du är en forskningsledare: hur är sammansättningen i din grupp?

Är en del av dina arbetsuppgifter att söka forskningsmedel?
Från vilka finansiärer söker du medel?
Flerval
Om du erhåller externa forskningsmedel, ungefär hur stor är din omsättning av externa medel per år?
För vilken typ av forskning söker du medel?
Flerval
Undervisar du inom grundutbildning i analytisk kemi?

För dig som undervisar vi universitet/högskola

Ungefär hur stor andel av din arbetstid utgörs av undervisning?
Vilka tekniker undervisar du inom?
Flerval
Undervisar/handleder du inom forskarundervisningen?
Ungefär hur många MSc studenter examineras inom analytisk kemi per år vid ditt universitet/högskola?

Svenska Kemisamfundet, Analytiska sektionen

Kontaktuppgifter (frivilligt)

Om du vill svara på uppföljningsfrågor, anger du dina kontaktuppgifter nedan
Samtycke *

Tack så hjärtligt för din medverkan/